Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Profesijná orientácia a kariérne poradenstvo

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je oblasť profesijnej orientácie a kariérového poradenstva pre žiakov základných i stredných škôl. Školský prospech a schopnosti sú dôležité kritéria, ktoré musíme vziať do úvahy pri výbere budúceho povolania. Okrem týchto kritérií je dôležité, aby si žiak správne uvedomoval svoje osobnostné predpoklady na štúdium. V našom zariadení poskytujeme kariérovú diagnostiku individuálnou i skupinovou formou, ktorá umožňuje žiakom objektívne posúdiť, aké majú predpoklady pre vybrané stredoškolské, prípadne vysokoškolské štúdium a objektívne sformulovať svoje možnosti a realistické plány do budúcnosti. Okrem diagnostickej činnosti tradične sprostredkúvame žiakom základných škôl informácie o možnostiach štúdia na stredných školách. Veríme, že i takýmto spôsobom rozšírime spektrum informácií o možnostiach štúdia na stredných školách a podporíme neľahký proces rozhodovania a voľby ďalšieho štúdia žiakov 9. ročníka základných škôl.

Pedagogickým a odborným zamestnancom škôl poskytujeme metodické a odborné poradenstvo v oblasti kariérneho poradenstva a profesijnej orientácie žiakov materských, základných i stredných škôl.

V prípade záujmu o kariérové poradenstvo v našom poradenskom zariadení, zašlite žiadosť na email: 

sekretariat@cpp-hurbanovo.sk

alebo nás kontaktujte telefonicky:
+421 35 77 31 408


Súčasťou vyšetrenia bude:


Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie služby z ponukového listu

Tlačivá: Kariérové poradenstvo pre rodičov, žiakov a pedagógov 

 

Žiadosti a vyplnené tlačivá zašlite na adresu:

Centrum poradenstva a prevencie, Komárňanská 177, 947 01 Hurbanovo