Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Pohľad do histórie

50. rokov

Dovoľte mi, aby som Vás previedla históriou a osobnosťami poradenstva na ľavom brehu Dunaja tak, ako boli predstavené na odbornej konferencii: „50 rokov poradenstva na ľavom brehu Dunaja“, ktorá sa konala 22.11.2022 pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku nášho poradenského zariadenia.

24. 8. 1972

Rok 2022 je významným rokom pre naše poradenské centrum, ktoré je tu pre deti, mládež, ich rodičov, pedagógov i širokú verejnosť. Prešlo 50 rokov od jeho vzniku. Od 24.08.1972 Psychologicko – výchovná poradňa pre voľbu povolania v Komárne prešla zmenami, ktoré ovplyvňovali názov zariadenia i jeho činnosť. Za toto krásne obdobie v ňom pracovalo a pracuje množstvo kvalitných zamestnancov, ktorí svojou odbornou prácou, kreatívnymi nápadmi, ale najmä empatickým prístupom prispeli k rozvoju nášho centa.

Július Šelest

Július Šelest, pôvodným povolaním pedagóg, bol prvý riaditeľ poverený vedením poradne v roku 1972 a viedol ju do roku 1980. Je to obdobie prvopočiatkov poradenstva v okrese Komárno sťažené nedostatkom interných pracovníkov. Poradňa sídlila v jednej kancelárii v budove Okresného národného výboru v Komárne. Na pána riaditeľa Júliusa Šelestu s úctou spomíname a posielame mu pozdrav do poradenského nebíčka.

Názov

Aj názov sa postupne menil:
Psychologicko - výchovná poradňa (PVP),
Pedagogicko – psychologická poradňa (PPP) – tzv. pépečka,
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) – tzv. cépepeačka.
Zamestnávateľmi, resp. zriaďovateľmi boli:
Okresný národný výbor Komárno – odbor školstva,
Školská správa Komárno,
Krajský školský úrad Nitra,
Okresný úrad Nitra – odbor školstva
Regionálny úrad školskej správy Nitra.

Druhý riaditeľ

Od roku 1980 bol riaditeľom „pépečky“ pedagóg PaedDr. Róbert Finta. Za jeho riadenia sa pre zamestnancov poradne črtá na lepšie časy. Poradňa získala vlastné priestory a odborné služby klientom komárňanského okresu sa poskytovali v pôvodne rodinnom päť izbovom dome v centre Komárna. Pán riaditeľ zariadil interiér budovy. 

Vytvoril vhodné pracovné podmienky pre odborných pracovníkov, ktorí mali možnosť absolvovať týždennú odbornú prax v Krajskej psychologickej poradni v Bratislave. Poradňu viedol do roku 1985.

Takto sa u nás vyšetrovaloTretia riaditeľka

Po doktorovi Fintovi sa v roku 1985 stáva riaditeľkou poradne PhDr. Oľga Szabová. Pôvodne pracovala ako učiteľka MŠ, neskôr ako riaditeľka MŠ a riaditeľka Strednej pedagogickej školy v Hurbanove. V zariadení v tomto období už pracoval zabehnutý kolektív psychológov, metodička pre voľbu povolania a špeciálny pedagóg. Pani riaditeľka vo funkcii zotrvala tri roky. Poradňu viedla do roku 1988.

Štvrtá riaditeľka

V roku 1988 na post riaditeľky zariadenia nastupuje pedagogička PaedDr. Zdenka Anettová, ktorá pracovala v poradni ako metodička pre voľbu povolania a tejto činnosti sa aktívne venovala aj po zvolení za riaditeľku. Pre výchovných poradcov škôl okresu Komárno organizovala rôzne akcie, porady, návštevy stredných škôl. Na poste riaditeľky pracovala do roku 1990. Taktiež na pani riaditeľku s úctou spomíname a posielame pozdrav do poradenského

nebíčka.

Piata riaditeľka

Stálicou nášho poradenského zariadenia je PhDr. Mária Sudorová, ktorá nastúpila na miesto Psychológa v našom poradenskom centre ihneď po ukončení FFUK v Bratislave v odbore Psychológia a pracuje tu dodnes. V roku 1990 sa stáva riaditeľkou našej „pépečky“, ktorú viedla ako riaditeľka do roku 2004. Toto porevolučné obdobie je náročné na vzťahy, malý počet odborníkov, nárast klientov, ktorí potrebujú služby poradne a ku koncu jej funkčného obdobia už v zariadení pociťujú náznaky nevyhovujúcich priestorov, ktoré v tej dobe nebolo možné vyriešiť. Pani riaditeľka počas svojho vedenia poradne kládla dôraz na pomoc pre klienta, realizáciu projektov, vyšetrenia v teréne a spoluprácu s lekármi.

Šiesta riaditeľka

Jej nástupkyňou na poste riaditeľky sa stáva psychologička poradne Mgr. Marta Matusová, ktorú taktiež považujeme za stálicu v našom zariadení. Pracovala tu ako psychologička od ukončenia vysokoškolského štúdia psychológie, od roku 2004 do roku 2019 ako riaditeľka poradne a potom opäť ako psychologička nášho zariadenia. Pani riaditeľka počas svojho 15 ročného riadenia poradne zrekonštruovala budovu, v ktorej poradňa sídlila: vymenila pôvodné drevené okná za plastové, postarala sa o novú strechu a fasádu budovy. Počet zamestnancov poradne rástol a pani riaditeľka dlhé roky hľadala vhodnejšie priestory pre poradňu, ale nepodarilo sa presťahovať kolektív do vyhovujúcejších priestorov. Počas svojho vedenia poradne nadviazala spoluprácu s poradňou v PAKSI, ktorá sídli v Maďarsku. V roku 2010 pod jej vedením, už ako Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, sa stalo naše poradenské zariadenie štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľ poradne.

Siedma riaditeľka

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA po ukončení vysokoškolského štúdia tri roky učila. Po nástupe do novootvorenej „pépečky“ v Zlatých Moravciach ako psychologička, započala štúdium Školskej psychológie. Následne osem rokov pracovala ako psychologička v Krajskej pedagogicko – psychologickej poradni v Nitre a v roku 2008 nastúpila na strednú školu v Nitre, kde pôsobila ako školská psychologička ďalších osem rokov. Zaradila sa medzi prvých psychológov, ktorí začínajú éru školských psychológov pôsobiacich priamo na školách. 

Elokované pracovisko

Dňa 25.07.2019 nastúpila ako riaditeľka CPPPaP v Komárne a plní tajný sen všetkých zamestnancov. 10. mája 2021 CPPPaP v Komárne začína svoju činnosť v elokovanom pracovisku v Hurbanove. Zamestnanci sa sťahujú do budovy v Hurbanove, ktorá ponúka vhodné priestory nielen vlastnými diagnostickými miestnosťami pre každého zamestnanca, ale najmä sú príjemným prostredím pre klienta poradne. Rekonštrukcia získanej budovy bola náročná psychicky, fyzicky i finančne a stále sa doťahujú detaily. Množstvo práce zamestnanci urobili sami vo svojom voľnom čase. V auguste 2022 poradenské zariadenie dostalo financie z plánu obnovy na zakúpenie osobného motorového vozidla, ktoré uľahčuje prácu odborných zamestnancov v teréne.

Pracujeme pre vás

Byť riaditeľom poradenského zariadenia je veľmi náročné. Znamená to množstvo prebdených nocí, neexistujúca pracovná doba, občas i súkromie a rodina ide do úzadia. Ale vždy nás hreje pocit, že pomáhame klientom, ktorí sa na nás s dôverou obracajú a často sme pre nich jediní, komu sa môžu zdôveriť so svojimi boliestkami a starosťami. Riaditeľ poradenského zariadenia sám bez pomoci svojich zamestnancov je ako „sám vojak v poli“.

Psychologičky

V súčasnosti v zariadení pracujú:

Psychologičky:

PhDr. Mária Sudorová – ústretová, nápomocná a empatická psychologička, stálica poradenského zariadenia.

PhDr. Katarína Uhrinová, psychologička, ktorá má svoju prácu globálne rada a riadi sa heslom „robíme všetko to, čo klient potrebuje“.

Mladá kolegynka Mgr. Nikola Belokosztolzká v súčasnosti „skúša svoje psychologické zručnosti“ na svojej prvorodenej dcére Nele“, ale už čoskoro sa opäť vráti medzi nás.

Psychologičky

PhDr. Dominika Sedláková, empatická usmievavá psychologička, ktorá svoju prácu venuje najmä diagnostike a terapii detičkám s pervazívnymi poruchami a mentálnym postihnutím.

Prvé skúsenosti práce poradenskej psychologičky získala Erika Eseková v poradni v Budapešti a naše rady rozšírila pred dvoma rokmi. Našla sa najmä v práci s adolescentmi, ktorí majú ťažkosti v osobnostnom a vzdelávacom vývine.

Špeciálne pedagogičky

Špeciálne pedagogičky:

Mgr. Helena Vicianová, špeciálna pedagogička a zároveň vedúca odborných činností, ktorej srdcovou záležitosťou je práca s klientom od narodenia do nástupu na primárne vzdelávanie.

Medzi ďalšie stálice nášho poradenského centra sa radí PaedDr. Anna Lukáčová, špeciálna pedagogička, ktorá si v poradni prešla všetkými etapami špeciálno – pedagogického poradenstva.

Mgr. Ánes Zsidek, špeciálna pedagogička, ktorá má bohaté skúsenosti s deťmi s mentálnym postihnutím a naďalej zbiera skúseností, rozširuje si vedomosti a zručnosti s čo najväčším množstvom diagnostických metód, aby bola prínosom pre klientov všetkých vekových kategórií s rôznymi ťažkosťami.

Maminou tretieho dieťatka sa už čoskoro stane špeciálna pedagogička Mgr. Stela Bachoreczová.

Logopedička

Od augusta tohto roka sa našou kolegyňou, ktorá „učí všetkých pekne rozprávať“, stala Mgr. Tímea Petrušová, klinická logopedička.

THP zamestnanci

Nesmieme opomenúť i kolegov, ktorí sa starajú o chod nášho poradenského zariadenia:

Bc. Štefan Tomaščin, ktorý sa stará o „naše“ finančné prostriedky, aby poradenské zariadenie fungovalo a mzdy pre všetkých zamestnancov – tie nám „prideľuje“ veľmi zriedkavo – iba raz mesačne.

Kristína Tabiová, ktorú poznajú všetci naši klienti. Ako sociálno – administratívna pracovníčka zabezpečuje pre klienta prvý kontakt s naším poradenským zariadením a potom všetku administratívnu agendu spojenú s klientom.

Prostredie poradne zútulňuje a o poriadok sa stará Iveta Lukáčová.

CPP Hurbanovo

Rok 2022 je pre naše CPPPaP v Komárne významným rokom. Pripomíname si 50 rokov od jeho vzniku a zároveň je posledným rokom pre naše poradenské zariadenie. Svoju činnosť CPPPaP Komárno končí 31.12.2022. Pre nás, zamestnancov poradenského zariadenia, našich klientov, ich rodičov, pedagógov a širokú verejnosť to však nie je posledný rok. 1.1.2023 začína svoju odbornú činnosť Centrum poradenstva a prevencie v Hurbanove.

1.  januára 2023 začneme písať novú históriu poradenstva v komárňanskom okrese. Nebude to však prvý rok, ale

51. rok poradenstva na ľavom brehu Dunaja.