Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Centrum poradenstva a prevencie
Komárňanská 177
947 01 Hurbanovo
v zastúpení: PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka CPP
IČO: 55122043

CPP Hurbanovo je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov.
Súhrnné správy
Rok 2023
Verejné obstarávanie 1.polrok 2023.pdf