Centrum poradenstva a prevencie - Hurbanovo
Ako prebieha vyšetrenie

1.

Po príchode do nášho zariadenia prídete najskôr do prijímacej miestnosti (a to nielen pri prvej návšteve, ale i pri opakovanej návšteve). Pri prvej návšteve Vám administratívna pracovníčka založí spis, pri opakovanej návšteve zaznamená do spisu Vašu návštevu. Potom informuje odborného zamestnanca (psychológa, špeciálneho pedagóga alebo kariérneho poradcu) o Vašom príchode. V prípade neplnoletého dieťaťa je nutný doprovod rodiča / zákonného zástupcu.

2.

Prvá návšteva v našom zariadení sa spravidla uskutočňuje u psychológa. Komplexné odborné vyšetrenie môže prebehnúť v jeden deň, ale môže prebehnúť i v niekoľkých návštevách v našom centre. Jednotlivé vyšetrenie (u psychológa alebo špeciálneho pedagóga) trvá obvykle 2 – 2,5 hodiny. Pri prvom poradenskom stretnutí je nevyhnutné písomne na príslušnom formulári potvrdiť Informovaný súhlas s poskytnutím odbornej činnosti a so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.


3.

V úvode stretnutia sa snažíme spoločne spresniť povahu odborného vyšetrenia a poradenstva. Pokiaľ ste v našom zariadení prvý raz, bude nás zaujímať údaje z anamnézy dieťaťa (napr.: raný vývoj, osobnosť dieťaťa, jeho záujmy, zdravotný stav, sociálny status v kolektíve rovesníkov a pod.), školská kariéra dieťaťa, domáca príprava – všetky tieto informácie nám pomáhajú v základnej orientácii v záležitosti, s ktorou prichádzate.

4.

Po úvodnom rozhovore nasleduje vlastné vyšetrenie, obvykle bez prítomnosti rodičov. Je vhodné mať pre dieťa. nachystanú desiatu.

5.

Na záver odborný zamestnanec preberie s rodičmi výsledky vyšetrenia a odporúčania vyplývajúce z poradenskej služby a dohodne sa spôsob odovzdania prípadných písomných výstupov. Písomnú správu a odporúčania preferujeme vyzdvihnúť v zariadení osobne v prijímacej kancelárii s podpisom, že ste písomnosti prevzali.

Prečo doporučujeme prísť do zariadenia načas?


Skorým príchodom poskytnete svojmu dieťaťu (ale aj sebe) možnosť zoznámiť sa s novým prostredím. Prispejete tak k tomu, aby sa u nás cítilo bezpečne a dobre spolupracovalo. Psychológovia a špeciálni pedagógovia si každé stretnutie starostlivo plánujú a pripravujú. Podľa povahy problému a veku dieťaťa určujú predpokladanú dobu vyšetrenia tak, aby prebehlo čo najefektívnejšie. Neskorý príchod pre Vás môže znamenať nutnosť návštevy v náhradnom termíne (na ktorý budete možno opäť čakať i niekoľko týždňov).
Čo priniesť so sebou do nášho zariadenia?
  • Dokumenty, ktoré sa vzťahujú k aktuálne riešenej problematike, napr.: správy z predchádzajúcich vyšetrení, ak neboli realizované v našom CPPPaP, výpis zo zdravotnej dokumentácie, správy od odborných lekárov (napr.: neurológa, pedopsychiatra), pedagogickú charakteristiku (dotazník pre pedagógov nájdete na našej webovej stránke v sekcií: Tlačivá. Všetky tieto dokumenty sú dôležité a môžu prispieť k vyjasneniu príčin a povahy riešených ťažkostí a urýchliť cestu k nájdeniu riešenia a odstránenia problémov a ťažkostí.
  • Poznámky k doterajšiemu vývoju dieťaťa – zisťovanie týchto údajov je súčasťou anamnézy pri prvej návšteve poradne. Pomôcť môžu poznámky, ktoré si rodič zapísal do kalendára alebo „pamätnej knižky dieťaťa“, ktoré obsahujú údaje o tom, koľko dieťa vážilo a meralo, kedy začalo sedieť, liezť, chodiť, hovoriť, aké choroby dieťa prekonalo a pod.
  • Desiatu a pitie pre dieťa (najlepšie i pre seba), knižku, časopis, obľúbenú hračku alebo hru. Časť doby strávenej v poradni bude dieťa tráviť samo v čakárni (obvykle v dobe úvodného či záverečného rozhovoru odborného zamestnanca so zákonným zástupcom). V prípade predškolských alebo i úzkostnejších detí doporučujeme zvážiť prítomnosť ďalšej doprevádzajúcej osoby, ktorá dieťa zabaví, kým s Vami odborný zamestnanec povedie individuálny rozhovor. Najdlhšie si v čakárni predsa len „posedí“ rodič – myslite teda i na seba, pretože s časopisom, knihou alebo inou zábavou Vám čas ubehne oveľa rýchlejšie a príjemnejšie.